Hướng dẫn cài đặt Snipe-it trên ubuntu 18.04

//

Hướng dẫn cài đặt Snipe-it trên ubuntu 18.04

Hướng dẫn cài đặt Snipe-it

Bài trước mình đã hướng dẫn cài đặt Snipe-it trên centos 7 sử dụng LAMP(apache, mariaDB 10.3 và PHP 7.2).

Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Snipe-it trên ubuntu 18.04 sử dụng LAMP(apache, mariaDB 10.3, php7.2)

www.dvcntt.net/cai-dat-snipe-it-tren-centos-7.html

Requirements

 • PHP >= 5.6.4, PHP < 7.3
 • php extension:

OpenSSL PHP Extension
PDO PHP Extension
Mbstring PHP Extension
Tokenizer PHP Extension
cURL PHP Extension
MySQL PHP Extension
LDAP PHP extension (only if using LDAP)
PHPZIP PHP extension
Fileinfo PHP extension
PHP BCMath PHP extension
PHP XML PHP extension

 • Mysql / mariadb database
 • Git

Hướng dẫn cài đặt Snipe-it trên ubuntu 18.04

Bước 1: install LAMP server on ubuntu 18.04

Trước tiên chúng ta cần cài đặt LAMP trên ubuntu 18.04

www.dvcntt.net/huong-dan-cai-dat-lamp-tren-ubuntu-18.html

Cài đặt thêm các php extension yêu cầu:

apt-get install php-mbstring php-xml php-gd php-zip php-curl php-bcmath php-common php-tokenizer php-mysql php-ldap -y

Bước 2: Tạo database cho Snipe-IT

chúng ta cần tạo một database cho snipe-it, các bạn chạy các lệnh dưới đây để tạo.

Hãy nhớ thay đổi bằng thông tin của bạn

mysql -u root -p
#create database
CREATE DATABASE snipeit_db;
CREATE USER 'anhit'@'localhost' IDENTIFIED BY '@nhIT123456';
GRANT ALL PRIVILEGES ON snipeit_db.* TO 'anhit'@'localhost' identified by '@nhIT123456';
FLUSH PRIVILEGES;
exit

Bước 3: Cài đặt Composer – PHP Manager

lưu ý không chạy trực tiếp với user root

Chúng ta sẽ cần cài đặt composer package manage để cài đặt dependencies được yêu cầu bởi PHP

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv /home/ubuntu18/composer.phar /usr/bin/composer

Bước 4: cài đặt Snipe-IT Asset Management

Chúng ta sẽ cài đặt Snipe-it thông qua GIT ( một chương trình quản lý mã nguồn phân tán được phát triển bởi Linus Torvalds)

apt -y install git
cd /var/www/
git clone https://github.com/snipe/snipe-it.git

Tiếp theo đi đến thư mục snipe-it và đổi tên file .env.example  thành .env

cd snipe-it
mv .env.example .env

Cấu hình Snipe-IT Asset Management

Mở file .env và chỉnh sửa thông tin như dưới đây

APP_TIMEZONE=Asia/Ho_Chi_Minh
APP_URL=http://qlts.anhit.info
DB_HOST=localhost
DB_DATABASE=snipeit_db
DB_USERNAME=anhit
DB_PASSWORD=@nhIT123456

Tiếp theo chúng ta cần set lại quyền các thư mục trong snipe-it

chmod -R 755 storage
chmod -R 755 public/uploads
chown -R www-data:www-data storage public/uploads

Tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt toàn bộ dependencies được yêu cầu bởi PHP sử dụng Composer dependency manager

composer install --no-dev --prefer-source

Tạo “APP_KEY” ( giá trị sẽ tự động ghi vào file .env)

php artisan key:generate

Bước 5: Cấu hình email trong snipe-it

Chúng ta sẽ kết nối tới mail server để snipe-it gửi thông tin, cảnh báo tới người quản trị, hay thông báo tài khoản khi tạo user mới

Mở file .env tìm đến phần thiết lập mail và sửa như dưới đây

# --------------------------------------------
# REQUIRED: OUTGOING MAIL SERVER SETTINGS
# --------------------------------------------
MAIL_DRIVER=smtp
MAIL_HOST=smtp.yandex.com
MAIL_PORT=465
[email protected]
MAIL_PASSWORD=your_password
MAIL_ENCRYPTION=ssl
[email protected]
MAIL_FROM_NAME='Tên'
[email protected]
MAIL_REPLYTO_NAME='tên'

Bước 6: tạo virtual host cho snipe-it

Snipe-it được sử dụng thông qua trình duyệt web, vì vậy chúng ta sẽ tạo một website cho snipe-it

nano /etc/apache2/sites-available/qlts.anhit.info.conf
<VirtualHost *:80>
   ServerName qlts.anhit.info
   DocumentRoot /var/www/snipe-it/public
   <Directory /var/www/snipe-it/public>
      Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
      AllowOverride All
      Order allow,deny
      allow from all
   </Directory>
</VirtualHost>

Chúng ta cần enable virtual host, mod_rewrite và mcrypt

a2ensite qlts.anhit.info.conf
a2enmod rewrite
php5enmod mcrypt #(với php5)

Open the /etc/php/7.2/cli/php.ini file and insert:

extension=mcrypt.so

Xong khởi động lại apache

systemctl restart apache2

Mở trình duyệt web gõ địa chỉ webserver snipe-it để cấu hình

nếu báo lỗi thì các bạn cứ reload lại trang

Xem video hướng dẫn 

Leave a Comment