Hướng dẫn active Microsoft Office 365 miễn phí

//

Hướng dẫn active Microsoft Office 365 miễn phí

Microsoft office 365

Microsoft Office 365 là gói phần mềm dịch vụ thương mại cung cấp các phiên bản đám mây của các phần mềm thông dụng của Microsoft trong đó bao gồm: gói ứng dụng văn phòng Microsoft Office và các phần mềm máy chủ như Exchange Server, SharePoint Server, và Lync Server.

Với Office 365, bạn sẽ nhận được các ứng dụng Office mới nhất cả với phiên bản máy tính và trực tuyến và các bản cập nhật, khi có.

Download Office 365 kèm hướng dẫn cài đặt và active miễn phí

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đăt microsoft office 365 miễn phí thông qua tool deloy của microsoft

Bước 1: Đầu tiên nếu bạn đã cài office 365 dùng thử miễn phí thì vui lòng gỡ ra,nếu không có bỏ qua

gỡ license dùng thử, mở cmd với quyền admin và chạy các lệnh sau:

cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /dstatus

nếu báo lỗi thì chạy lệnh sau:

cscript "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /dstatus

Bước 2: Download Office Deployment Tool  tại đây

Click chuột phải vào file officedeploymenttool_11901-20022 vừa tải về và chọn Extract to officedeploymenttool_11901-20022

Bước 3 vào thư muc officedeploymenttool_11901-20022

Mở notepad và copy nội dung dưới đây dán vào, xong lưu lại với tên config.xml

<Configuration>
<Add OfficeClientEdition="32">
<Product ID="O365ProPlusRetail">
<Language ID="en-us" />

<ExcludeApp ID="Access" />
<ExcludeApp ID="InfoPath" />
<ExcludeApp ID="Lync" />
<ExcludeApp ID="OneNote" />
<ExcludeApp ID="Project" />
<ExcludeApp ID="Publisher" />
<ExcludeApp ID="SharePointDesigner" />
<ExcludeApp ID="Visio" />
<ExcludeApp ID="Skype" />
<ExcludeApp ID="Skypeforbusiness" />
<ExcludeApp ID="Groove" />

</Product>
</Add>
<Display Level="Full" AcceptEULA="TRUE" />
</Configuration>

Giải thích:

  • OfficeClientEdition=”32″ bản cài đặt 32bit, nếu muốn cài bản 64bit thì sửa thành 64
  • Product ID=”O365ProPlusRetail”: cài đặt office 365
  • Language ID=”en-us”: ngôn ngữ, nếu muốn chọn ngôn ngữ khác thì xem ID tại đây
  • <ExcludeApp ID=”Access” />: app loại trừ, nếu muốn cài Access thì xóa dòng đó. ( trên đây mình chỉ cài word, excel, outlook và pp)

Tiếp theo Mở notepad và copy nội dung dưới đây dán vào, xong lưu lại với tên install.cmd

@echo off
cd /d %~dp0
setup.exe /configure config.xml
pause

Và hãy chắc rằng các file install.cmd, setup.exe config.xml nằm cùng một thư mục

Microsoft office 365

Xong chạy file install.cmd với quyền admin, quá trình cài đặt office 365 sẽ bắt đầu

Hướng dẫn active Microsoft office 365 miễn phí

NOTE:

Lưu ý rằng, các bạn không thể sử dụng hoàn toàn các tính năng của bộ office 365 như onedrive, skype, để có các tính năng đó các bạn cần mua license

Để active các bạn thực hiện như sau:

Mở Notepad, copy nội dung dưới đây dán vào và lưu lại với định dạng file .cmd

@echo off
title Activate Office 365 ProPlus for FREE - MSGuides.com&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products: Office 365 ProPlus (x86-x64)&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/odt2k16
:halt
pause >nul

Hoặc download file mình tạo sẵn ở đây: ActOffice365.cmd

Chạy file ActOffice365.cmd với quyền admin và chờ báo active thành công là xong.

nguồn: thuthuat-phanmem.top

https://youtu.be/ugls7wcQSQs