Key active windows 10 – Hướng dẫn Active windows 10 miễn phí

//

Key active windows 10 – Hướng dẫn Active windows 10 miễn phí

key-active-windows-10

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách active windows 10 miễn phí, Thông thường chúng ta có thói quen sử dụng windows crack, tuy nhiên cách này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ngoài ra bạn cũng có thể tìm các key active online được chia sẻ trên mạng internet. Tuy nhiên lượng key khá ít và dễ bị microsoft khóa key.

Theo chính sách cấp phép license của microsoft, thì đối với doanh nghiệp lớn họ sẽ tự dựng KMS server để các máy tính kết nối và active với key được cấp phép mà không cần kết nối tới KMS server của microsoft. Điều này có nghĩa bạn hoàn toàn có thể tự dựng một KMS server để active windows hay office.

và trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách active windows 10 bằng cách sử dụng KMS server hoàn toàn miễn phí.

Lưu ý ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn sử dụng KMS server trên internet chứ không hướng dẫn xây dựng một KMS server. Và hãy nhớ rằng phương pháp này vẫn vi phạm luật bản quyền, nếu có điều kiện hãy mua key sử dụng nhé.

Hướng dẫn Active windows 10 miễn phí

Cách 1: chạy lệnh cmd

Nếu bạn không biết chạy lệnh CMD thì dùng cách 2 nhé

Các bạn mở cmd với quyền admin

Chạy các lệnh sau:

slmgr /ipk w269n-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX slmgr /skms kms.digiboy.ir slmgr /ato

Ở đây mình đang sử dụng KMS server: kms.digiboy.ir

Nếu không được hãy thay bằng các KMS server dưới đây:

kms7.msguides.com

kms8.msguides.com

kms9.msguides.com

kms.aglc.cc

kms.didichuxing.com

xykz.f3322.org

zh.us.to

3rss.vicp.net:20439

Lưu ý: lệnh trên đang active cho windows 10 pro, với phiên bản khác sử dụng key thay thế theo phiên bản mà bạn đang sử dụng:

Cách 2: sử dụng file batch để kết nối tới KMS server

Nếu bạn không biết cách chạy lệnh với cmd thì sử dụng cách này

Đầu tiên các bạn mở notepad và dán nội dung dưới đây vào và lưu lại file với định dạng file .cmd (ví dụ: active windows 10.cmd)

@echo off
title Activate Windows 10 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Windows 10 Home&echo - Windows 10 Home N&echo - Windows 10 Home Single Language&echo - Windows 10 Home Country Specific&echo - Windows 10 Professional&echo - Windows 10 Professional N&echo - Windows 10 Education&echo - Windows 10 Education N&echo - Windows 10 Enterprise&echo - Windows 10 Enterprise N&echo - Windows 10 Enterprise LTSB&echo - Windows 10 Enterprise LTSB N&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /upk >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /cpky >nul&set i=1&wmic os | findstr /I "enterprise" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 >nul&goto server) else wmic os | findstr /I "home" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR >nul&goto server) else wmic os | findstr /I "education" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ >nul&goto server) else wmic os | findstr /I "10 pro" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /ipk MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 >nul&goto server) else (goto notsupported)
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo slmgr.vbs /skms %KMS_Sev%:1688 >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo slmgr.vbs /ato | find /i "successfully" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry! Your version is not supported.&echo.
:halt
pause >nul

. Hoặc tải file mình tạo sẵn ở đây nhằm tránh bị sai.

Download file active windows 10.cmd

Ok tiếp theo chúng ta chạy file  active windows 10.cmd với quyền admin (click chuột phải chọn run as administrator)

Chờ báo active successful là xong.

Leave a Comment