Hướng dẫn cài đặt Snipe-it trên centos 7

//

Hướng dẫn cài đặt Snipe-it trên centos 7

Snipe-it là gì

Snipe-it là một chương trình quản lý tài sản dự trên mã nguồn mở linux, đây là chương trình quản lý tài sản CNTT hiệu quả cho doanh nghiệp.

Snipe-it giúp tiết kiệm thời gian công sức trong việc giám sát tài sản các thiết bị như máy tính, laptop, server, thiết bị mạng, máy in, giấy phép bản quyền phần mềm,v.v…

Ở bài viết này mình chỉ nói về vấn đề chính đó là cài đặt Snipe-it, các bạn có thể xem chi tiết các tính năng của Snipe-it tại trang chủ https://snipeitapp.com/

Snipe-it có phiên bản trả phí và miễn phí, với phiên bản miễn phí sẽ giới hạn một số tính năng và việc support từ đội ngũ phát triển snipe-it. Tuy nhiên bạn không cần quá lo lắng, với sự trợ giúp của công động mã nguồn mở hiện nay

Hướng dẫn cài đặt Snipe-it trên centos 7

Requirement

Snipe-it được xây dựng bằng PHP sử dụng mã nguồn laravel framework, để xây dựng snipe-it chúng ta cần một số yêu cầu sau:

Trên linnux ( snipe-it có hỗ trợ cài đặt trên windows, nhưng ở đây mình chỉ nói về mã nguồn mở)

 • PHP >= 5.6.4, PHP < 7.3
 • php extension:

OpenSSL PHP Extension
PDO PHP Extension
Mbstring PHP Extension
Tokenizer PHP Extension
cURL PHP Extension
MySQL PHP Extension
LDAP PHP extension (only if using LDAP)
PHPZIP PHP extension
Fileinfo PHP extension
PHP BCMath PHP extension
PHP XML PHP extension

 • Mysql / mariadb database
 • Git

Hướng dẫn cài đặt Snipe-it trên centos 7 sử dụng LAMP(apache, mariaDB, PHP 7.0)

Bước 1: Cài đặt LAMP server

Đầu tiên chúng ta cần cài đặt webserver trên centos 7, ở đây mình sẽ sử dụng LAMP( apache 2.4, mariaDB 10.3, PHP 7.2)

Để cài đặt LAMP trên centos 7 các bạn tham khảo bài viết sau:

www.dvcntt.net/huong-dan-cai-dat-lamp-tren-centos-7.html

Lưu ý: nhớ cài đặt các php extensions theo yêu cầu của Snipe-it

#lệnh cài các cần thiết

yum install php-mbstring php-xml php-mcrypt php-gd php-zip php-curl php-bcmath php-pdo php-tokenizer php-mysql php-ldap php-fileinfo php-openssl -y

Bước 2: Tạo database cho Snipe-it

Các bạn chạy các lệnh sau: nhớ thay bằng thông tin của bạn

mysql -u root -p
CREATE DATABASE snipeit_db;

CREATE USER 'anhit'@'localhost' IDENTIFIED BY '@nhIT123456';

GRANT ALL PRIVILEGES ON snipeit_db.* TO 'anhit'@'localhost' identified by '@nhIT123456';

FLUSH PRIVILEGES;

exit

Bước 3: Install Composer – PHP Manager

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
sudo mv composer.phar /usr/bin/composer

lưu ý nếu sử dụng php 5.7 cũ các bạn thay bằng lệnh sau:

sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Bước 4: cài đặt Git

yum -y install git
cd /var/www/
git clone https://github.com/snipe/snipe-it.git

Đi đến thư mụcsnipe-it và đổi tên file .env.example thành .env

cd snipe-it
mv .env.example .env

Configure Snipe-IT Asset Management

Mở file .env và thay đôi các thông tin

APP_TIMEZONE=Asia/Ho_Chi_Minh       #timezone của bạn
APP_URL=http://qlts.anhit.info      #nhập tên miền truy cập hoặc IP address
DB_HOST=localhost             #sửa thành localhost
DB_DATABASE=snipeit_db          #tên database đã tạo ở trên
DB_USERNAME=anhit             #username đã tạo ở trên
DB_PASSWORD=@nhIT123456          #password đã tạo ở trên

Xong lưu lại

Set quyền cho thư mục

chmod -R 755 storage
chmod -R 755 public/uploads
chown -R apache:apache storage public/uploads

Tiếp theo cài đặt các dependencies required by PHP using Composer dependency manager

composer install --no-dev --prefer-source

Tiếp theo chúng ta generate the “APP_KEY” ( giá trị sẽ tự động ghi vào file .env)

php artisan key:generate

Bước 5: Cấu hình mail trong snipe-it

Để sử dụng tính năng gửi mail cảnh báo, thông báo khi tạo người dùng mới, v.v… chúng ta sẽ ấu hình hình email cho snipe-it

Mở file .env tìm đến phần thiết lập mail và sửa như dưới đây

# --------------------------------------------
# REQUIRED: OUTGOING MAIL SERVER SETTINGS
# --------------------------------------------
MAIL_DRIVER=smtp
MAIL_HOST=smtp.yandex.com             #server mail của các bạn 
MAIL_PORT=465             
[email protected]         #Tài khoản mail dùng để kết nối tới server mail
MAIL_PASSWORD=your_password
MAIL_ENCRYPTION=ssl
[email protected]    #Tài khoản mail dùng để gửi thư
MAIL_FROM_NAME='Tên'
[email protected]
MAIL_REPLYTO_NAME='tên'

Bước 6: cấu hình web Snipe-IT

Tạo virtual host trên web server dành cho Snipe-IT.

nano /etc/httpd/conf.d/qlts.anhit.info.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerName qlts.anhit.info
  DocumentRoot /var/www/snipe-it/public
  <Directory /var/www/snipe-it/public>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>

Xong khởi động lại apache

systemctl restart httpd

Mở trình duyệt web gõ địa chỉ webserver snipe-it để cấu hình

Nếu xuất hiện thông báo lỗi “Whoops, looks like something went wrong” khi mở Snipe-it thì hãy disable SELinux

Xem video hướng dẫn

Tạo SSl cho Snipe-IT

Nếu bạn muốn public website Snipe-IT ra internet thì nên sử dụng SSL, bài viết này mình sẽ hướng dẫn thêm chứng chỉ SLL  miễn phí của Let’s Encrypt

Đầu tiên chúng ta cần tạo chứng chỉ SSL của  Let’s Encrypt các bạn tham khảo bài viết sau:

www.dvcntt.net/tao-ssl-lets-encrypt-mien-phi.html

Sau khi tạo SSL xong các bạn mở file virtualhost và sửa lại nội dung như dưới đây

nano /etc/httpd/conf.d/qlts.anhit.info.conf
<VirtualHost *:443>
    ServerName qlts.anhit.info
    DocumentRoot /var/www/snipe-it/public
    SSLEngine on
    SSLProtocol all
    SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/qlts.anhit.info/fullchain.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/qlts.anhit.info/privkey.pem
    <Directory /var/www/snipe-it/public>
       Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
       AllowOverride All
       Order allow,deny
       allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>

Tiếp theo chúng ta cần chỉnh sửa file .htaccess trong thư mục Snipe-it để chuyển hướng HTTP qua HTTPs

nano .htaccess

thêm vào các dòng sau

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} !=on [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

xong khởi đông lại apache

systemctl restart httpd

OK mở trình duyệt lên kiểm tra thôi

Có thể bạn quan tâm

[tag1]

Tham khảo:

https://snipeitapp.com

https://snipe-it.readme.io

Leave a Comment