Hướng dẫn Cài đặt OpenMeetings trên ubuntu 18.04 LTS

//

Hướng dẫn Cài đặt OpenMeetings trên ubuntu 18.04 LTS

OpenMeetings

OpenMeetings là một ứng dụng mã nguồn mở chạy trên nền web, được viết bằng Java, có thể được sử dụng để trình bày, đào tạo trực tuyến, hội thảo web, vẽ bảng trắng và chỉnh sửa tài liệu và chia sẻ máy tính để bàn của người dùng.

Openmeetings cung cấp hội nghị video, nhắn tin tức thời, bảng trắng, chỉnh sửa tài liệu hợp tác và các công cụ phần mềm nhóm khác bằng cách sử dụng các chức năng API của Red5 Streaming Server để từ xa và truyền phát.

OpenMeetings cung cấp nhiều tính năng như Hội nghị âm thanh và video, Ghi âm cuộc họp và chia sẻ màn hình, File Explorer, Hệ thống kiểm duyệt, Bảng trắng và trò chuyện, Quản lý người dùng và phòng, Trung tâm tin nhắn riêng tư, Bình chọn và Bình chọn, Sao lưu và nhiều hơn nữa.

Hướng dẫn cài đặt OpenMeetings on ubuntu 18.04 LTS

yêu cầu

một server chạy ubuntu 18.04 LTS\

Trước khi tiến hành cài đặt, chúng ta sẽ update OS

sudo apt update
sudo apt upgrade

1 Install java

Đầu tiên chúng ta cần cài đặt java, vì nó được viết bằng java nên cần có môi trường java để chạy.

sudo apt install default-jre

plugin for web

sudo apt install icedtea-netx

kiểm tra phiên bản java

java -version

2 Install Dependencies

Installation of LibreOffice

sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa
sudo apt update
sudo apt install libreoffice

Installation ImageMagick and Sox

sudo apt install -y imagemagick libjpeg62 zlib1g-dev

Để OpenMeetings có thể upload office files to whiteboard, chúng ta cần chỉnh sửa file

sudo nano /etc/ImageMagick-6/policy.xml

tìm và sửa các dòng sau

<policy domain="coder" rights="none" pattern="PS" />
<policy domain="coder" rights="none" pattern="PDF" />

thành

<!-- <policy domain="coder" rights="none" pattern="PS" /> -->
<!-- <policy domain="coder" rights="none" pattern="PDF" /> -->

install SOX

sudo apt install sox

Installation of Adobe Flash Player

sudo apt install flashplugin-installer

Install some paquets and libraries

sudo apt -y --force-yes install autoconf automake build-essential libass-dev libfreetype6-dev libgpac-dev libsdl1.2-dev libtheora-dev libtool libva-dev libvdpau-dev libvorbis-dev libxcb1-dev libxcb-shm0-dev libxcb-xfixes0-dev pkg-config texi2html zlib1g-dev nasm libx264-dev cmake mercurial libopus-dev curl git vlc unzip make build-essential wget nmap

Tiếp theo, để các recoding sẽ lưu ở định dạng .mp4 chúng ta sẽ cài đặt thêm scripts

cd /opt
sudo wget https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/27838216/ffmpeg_UbunDebi.sh
sudo chmod +x ffmpeg_UbunDebi.sh
sudo ./ffmpeg_UbunDebi.sh

Note: yêu cầu có kết nối internet

2 Install and Configure MariaDB

mình sẽ cài đặt mariaDB 10.4

Thêm Repo

sudo apt-get install software-properties-common

sudo apt-key adv --fetch-keys 'https://mariadb.org/mariadb_release_signing_key.asc'

sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] http://mirror.truenetwork.ru/mariadb/repo/10.4/ubuntu bionic main'

Chạy lện sau để cài đặt mariaDB

sudo apt update

sudo apt install mariadb-server

Chúng ta cần thiết lập bảo mật cho mysql

mysql_secure_installation

Note: các bạn tự thiết lập

Tiếp theo chúng ta cần thiết lâp mariaDB, tạo một database cho openmeetings

mysql -u root -p
#create database
CREATE DATABASE openmeetings_db;
CREATE USER 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY '@Ad123456';
GRANT ALL PRIVILEGES ON snipeit_db.* TO 'admin'@'localhost' identified by '@Ad123456';
FLUSH PRIVILEGES;
exit

 3 Install OpenMeetings

Mình sẽ tạo một thư mục cài đặt OpenMeetings

sudo mkdir /opt/insOM

thiết lập quyền

sudo chown -R nobody /opt/insOM

Truy cập trang chủ của Openmeetings để download phiên bản mới nhất tại đây

wget https://downloads.apache.org/openmeetings/4.0.10/bin/apache-openmeetings-4.0.10.tar.gz

Giải nén file

sudo tar xzvf apache-openmeetings-4.0.10.tar.gz

Di chuyển vào /opt

sudo mv apache-openmeetings-4.0.10.tar.gz /opt

Tiếp theo tải và cài đặt connector giữa OpenMeetings and MariaDB

cd /opt
sudo wget https://repo1.maven.org/maven2/mysql/mysql-connector-java/5.1.48/mysql-connectorjava-5.1.48.jar

xong copy vào thư mục cài đặt

sudo cp /opt/mysql-connector-java-5.1.48.jar /opt/insOM/webapps/openmeetings/WEB-INF/lib

Tải  red5 run script

cd /opt
sudo wget https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/27838216/red5-ubdeb2

và copy vào

sudo cp red5-ubdeb2 /etc/init.d/
sudo chmod +x /etc/init.d/red5-ubdeb2

Tiếp theo khởi động lại mariaDB

sudo /etc/init.d/mysql start

Chạy red5-OpenMeetings

sudo /etc/init.d/red5-ubdeb2 start

Sau khi cài đặt xong, các bạn truy cập OpenMeetings thông qua web interface

Note: OpenMeetings started and listening on port 1935 and 5080

Mở trình duyệt và nhập vào url http://your-server-ip:5080/openmeetings

Tiến hành làm theo hướng dẫn, chọn database chúng ta đã tạo ở trên

tạo use and group

Các thông tin khác thường để mặc định

Tại màn hình convertors

ImageMagick Path = /usr/bin
FFMPEG Path = /usr/local/bin
SOX Path = /usr/bin
OpenOffice/LibreOffice Path for jodconverter = /usr/lib/libreoffice

Lưu ý

Tại màn hình cuối cùng sau khi click vào finish một màn hình sẽ hiện lên, các bạn không được click vào Enter the Application., mà chúng ta cần chạy lệnh sau rồi mới click vào Enter the Application.

sudo /etc/init.d/red5-ubdeb2 restart

ok xong click vào Enter the Application

install openmeetings

Video cài đặt OpenMeetings

Note

Since Version 2.0 you can also install OpenMeetings from command line. Just cd to the unpacked archive and type ./admin.sh or admin.bat, please see Command Line Admin for more options

Install OpenMeetings
Install OpenMeetings

 

 

Leave a Comment