Hướng dẫn cài đặt OpenMeetings 4.0.10 on CentOS 7

//

Hướng dẫn cài đặt OpenMeetings 4.0.10 on CentOS 7

Hiện tại đã có phiên bản OpenMeetings 5, tuy nhiên bản 4.0.10 vẫn là bản ổn định nhất nên mình sẽ hướng dẫn cài đặt openmeetings 4, bài viết sau mình sẽ hướng dẫn cài đặt với ver 5

Xem thêm Hướng dẫn cài đặt OpenMeetings 4.0.10 on ubuntu 18.04 lts

Chuẩn bị

Một server đã cài đặt centos 7 và đã update

Disable SellLinux hoặc chỉnh sửa

yum install -y nano
sudo nano /etc/selinux/config

SELINUX=permissive

Thêm Repos

EPEL:

wget http://epel.mirror.nucleus.be/7/x86_64/Packages/e/epel-release-7-11.noarch.rpm
sudo rpm -Uvh epel-release-7*.rpm

NUX:

rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-5.el7.nux.noarch.rpm

Adobe:

rpm -ivh http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-x86_64-1.0-1.noarch.rpm
rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-adobe-linux
yum update -y

2 install java và các thành phần hỗ trợ

yum install -y java-11-openjdk-devel

yum install -y icedtea-web

install libreoffice

yum -y install libreoffice libreoffice-headless

Installation of Ghostscript, necessary packages and libraries

yum install -y libjpeg libjpeg-devel freetype freetype-devel unzip gcc gcc-c++ ncurses ncurses-devel make zlib zlib-devel libtool bison bison-devel openssl-devel bzip2 bzip2-devel file-roller git autoconf automake pkgconfig tomcat-native nmap vlc

Install Ghostscript

cd /opt

wget https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/27838216/ghostscript.sh
chmod +x ghostscript.sh

./ghostscript.sh

sau khi hoàn thành xóa bỏ source

rm -Rf /opt/ghostscript-9.27

install ImageMagick

yum install -y ImageMagick giflib giflib-devel giflib-utils

install SOX

wget http://ftp.icm.edu.pl/packages/sox/14.4.2/sox-14.4.2.tar.gz
tar xzvf sox-14.4.2.tar.gz

cd /opt/sox-14.4.2
./configure
make && make install
cd /opt

install dobe Flash Player

yum install -y flash-plugin

Compilation of FFmpeg

yum install -y glibc alsa-lib-devel faac faac-devel faad2 faad2-devel gsm gsm-devel imlib2 imlib2-devel lame-devel vorbis-tools theora-tools libvpx-devel vlc autoconf automake cmake freetype-devel gcc gcc-c++ git libtool make mercurial pkgconfig zlib-devel curl

Thiết lập các recoding sẽ lưu ở định dạng mp4

cd /opt
wget https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/27838216/ffmpeg_centos7.sh

set permission and run it

chmod +x ffmpeg_centos7.sh
./ffmpeg_centos7.sh

3 Installation MariaDB

mình sẽ cài mariaDB sẽ được cài đặt phiên bản stable mới nhất

Thêm repository

nano /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

thêm nội dung sau vào

# MariaDB 10.4 CentOS repository list - created 2020-04-05 03:02 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.4/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
yum install MariaDB-server MariaDB-client

systemctl start mariadb.service

Thiết lập

mysql_secure_installation

Tạo database

mysql -u root -p
#create database
CREATE DATABASE openmeetings_db;
CREATE USER 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY '@Ad123456';
GRANT ALL PRIVILEGES ON snipeit_db.* TO 'admin'@'localhost' identified by '@Ad123456';
FLUSH PRIVILEGES;
exit

4 Installa OpenMeetings

Tạo thư mục cài đặt OpenMeetings

mkdir /opt/insOM

Download OpenMeetings

cd /opt
wget http://archive.apache.org/dist/openmeetings/4.0.10/bin/apache-openmeetings-4.0.10.tar.gz

tar xzvf apache-openmeetings-4.0.10.tar.gz

Copy to /opt:

mv apache-openmeetings-4.0.10.tar.gz /opt

Download và cài đặt connector

cd /opt

wget https://repo1.maven.org/maven2/mysql/mysql-connector-java/5.1.48/mysql-connector-java-5.1.48.jar

cp /opt/mysql-connector-java-5.1.48.jar /opt/insOM/webapps/openmeetings/WEB-INF/lib

Download the script to run red5-OpenMeetings

cd /opt
wget https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/27838216/red5-2

cp red5-2 /etc/init.d/

chmod +x /etc/init.d/red5-2

mở file scripts và sửa dòng sau:

nano /etc/init.d/red5-2

RED5_HOME=/opt/red54010

RED5_HOME=/opt/insOM

Restart MariaDB

systemctl restart mariadb.service

Run red5-OpenMeetings

/etc/init.d/red5-2 start

Sau khi scripts chạy xong, các bạn mở trình duyệt

http://your-ip-address:5080/openmeetings

các bạn tự thiết lập thông tin, database, user

tại màn hình convertor

ImageMagick Path == /usr/bin
FFMPEG Path == /usr/local/bin
SOX Path == /usr/local/bin
OpenOffice/LibreOffice Path for
jodconverter == /usr/lib64/libreoffice

Tại màn hình finish

Sau khi hoàn thành và nhấn finish một màn hình sẽ hiện lên, các bạn không được click vào Enter the Application., mà cần chạy lệnh sau rồi mới click vào Enter the Application.

/etc/init.d/red5-2 restart

ok xong click vào Enter the Application

Done

Leave a Comment