Tool giải mã GandCrab 5.2 – GandCrab Ransomware decryption tool

//

Tool giải mã GandCrab 5.2 – GandCrab Ransomware decryption tool

GandCrab Ransomware decryption tool

Các chuyên gia bảo mật của Bitdefender đã cập nhật tool giải mã chương trình mã hóa dữ liệu GandCrab 5.2

Với công cụ mới nhất này chúng ta có thể giải mã dữ liệu bị mã hóa bời Ransomware GandCrab 5.2.

Các bạn có thể tải về tool giải mã được cập nhật tại đây

Download công cụ giải mã Ransomware GandCrab 5.2

Download công cụ giải mã Ransomware GandCrab 5.2

Các bạn truy cập vào đây để download tool decrypt GandCrab Ransomware

link download: https://labs.bitdefender.com/2018/10/gandcrab-ransomware-decryption-tool-available-for-free/

Supported GandCrab Versions

Với tool update mới nhất này chúng ta có thể giải mã dữ liệu các biến thể sau:

Version 1: file extension is .GDCB. Starts with —= GANDCRAB =—, ……………. the extension: .GDCB
Version 2: file extension is .GDCB. Starts with —= GANDCRAB =—, ……………. the extension: .GDCB
Version 3: file extension is .CRAB. Starts with —= GANDCRAB V3 =— ……….. the extension: .CRAB
Version 4: file extension is .KRAB. Starts with —= GANDCRAB V4 =— ……….. the extension: .KRAB
Version 5: file extension is .([A-Z]+). Starts with —= GANDCRAB V5.0 =— ………. the extension: .UKCZA
Version 5.0.1: file extension is .([A-Z]+). Starts with —= GANDCRAB V5.0.1 =— …. the extension: .YIAQDG
Version 5.0.2: file extension is .([A-Z]+). Starts with—= GANDCRAB V5.0.2 =— …. the extension: .CQXGPMKNR
Version 5.0.3: file extension is .([A-Z]+). Starts with—= GANDCRAB V5.0.3 =— …. the extension: .HHFEHIOL
Version 5.0.3: file extension is .([A-Z]+). Starts with—= GANDCRAB V5.0.4 =— …. the extension: .BYACZCZI
Version 5.0.5: file extension is .([A-Z]+). Starts with—= GANDCRAB V5.0.5 =— …. the extension: .KZZXVWMLI
Version 5.0.5: file extension is .([A-Z]+). Starts with—= GANDCRAB V5.1 =— …. the extension: .IJDHRQJD

Yêu cầu

  • Phải có kết nối internet
  • file note chứa thông tin (thường là file *.txt với tên bất kỳ chứa thông tin hướng dẫn trả tiền chuộc dữ liệu, nằm cùng thư mục với dữ liệu bị mã hóa)

Video hướng dẫn

Leave a Comment