Tìm hiểu về Xcopy và ROBOTcopy

//

Tìm hiểu về Xcopy và ROBOcopy

Trong windows chắc hẳn chúng ta thường xuyền làm việc với theo tác copy file, folder,.. và trong cmd chúng ta sẽ sử dụng lệnh copy để làm việc, tuy nhiên người dùng bình thường ít khi sử dụng giao diện dòng lệnh mà thường sử dụng theo tác chuột copy – paste hoặc tổ hợp phím ctrl + C

Ngoài lệnh copy cho người dùng cơ bản windows còn có các lệnh copy nâng cao hơn đó là Xcopy và ROBOcopy, thông thường các lệnh này được những người quản trị hệ thống sử dụng  nhiều hơn trong công việc.

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về các lệnh Xcopy và robocopy

xcopy and robocopy

Làm việc với Xcopy

Xcopy là một lệnh theo tác sao chép copy file, folder trong môi trường cmd trên windows.

cấu trúc lệnh xcopy

XCOPY source [destination] [/A | /M] [/D[:date]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W] [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R]  [/T] [/U] [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/B] [/J] [/EXCLUDE:file1[+file2][+file3]…]

Để biết các tính năng của lệnh xcopy các bạn có thể sử dụng lệnh help xcopy

help xcopy

source: file hoặc folder cần copy
destination: Nơi copy tới hoặc copy ra file mới
/A:  chỉ sao chép files với thiết đặt lưu trữ thuộc tính, không thay đổi thuộc tính
/M: chỉ sao chép files với thiết đặt lưu trữ thuộc tính, và tắt lưu trữ  thuộc tính
/D:m-d-y Bản sao các tập tin thay đổi vào hoặc sau ngày được chỉ định. Nếu không có ngày nào, chỉ sao chép những tệp có thời gian nguồn mới hơn thời gian đích.
/EXCLUDE:file1[+file2][+file3]… file loại trừ không copy theo thư mục, theo tên, theo loại file,…
/P Nhắc bạn trước khi tạo từng tệp đích.
/S Sao chép thư mục và thư mục con trừ những thư mục trống.
/E Sao chép thư mục và thư mục con bao gồm những thư mục trống (Same as /S /E. May be used to modify /T.)
/V Verifies  kích thước của mỗi tệp mới.
/W Nhắc bạn bấm phím trước khi sao chép.
/C Tiếp tục copy nếu có lỗi.
/I Nếu đích không tồn tại và sao chép nhiều hơn một tệp, giả sử đích đó phải là một thư mục.( ví dụ: bạn copy vào D:\folderA, nhưng folderA không có )
/Q không hiển thị tên file trong quá trình copy.
/F Hiển thị tên tệp nguồn và đích đầy đủ trong khi sao chép.
/L Hiển thị tập tin sẽ được sao chép.
/G Cho phép sao chép các tập tin được mã hóa đến đích không hỗ trợ mã hóa.
/H Copy file ẩn và file hệ thống.
/R Ghi đè file có thuộc tính chỉ đọc .
/T Tạo cấu trúc thư mục, nhưng không sao chép tập tin. Không bao gồm các thư mục trống hoặc thư mục con.(nếu sử dụng kết hợp / T / E  thì sẽ bao gồm các thư mục trống và thư mục con.)
/U chỉ copy các tập tin đã tồn tại ở đích.
/K sao chép các thuộc tính. ( bình thường Xcopy sẽ thiết lập lại các thuộc tính chỉ đọc)
/N Bản sao sử dụng tên ngắn được tạo.
/O sao chép quyền sở hữu tệp và thông tin ACL
/X Sao chép cài đặt audit file
/Y Bỏ qua lời nhắc xác nhận ghi đè nếu đã có .
/-Y Nguyên nhân nhắc nhở xác nhận bạn muốn ghi đè lên tệp đích hiện có
/Z Sao chép các tập tin được nối mạng trong chế độ khởi động lại.
/B Sao chép chính Liên kết tượng trưng so với mục tiêu của liên kết.
/J Bản sao sử dụng I / O không có bộ đệm. Đề xuất cho các tệp rất lớn.

Ví dụ tình huống: trên file server chúng ta chia sẻ thư mục project1 và có  thiết lập quyền truy cập của user, hiện tại chúng ta muốn tạo 1 project2 với cấu trúc folder và quyền truy cập của user tương tự project1. chúng ta có thể tạo project2 và thiết lập quyền, tuy nhiên việc này sẽ tốn thời gian.

Và Xcopy sẽ giúp chúng ta giải quyêt vấn đề này một các đơn giản đó là sao chép project1 thành project2 và giữ nguyên các thiết lập và ALC, audit, permission,….

Các bạn chạy lệnh như sau:

XCOPY ProJect1  ProJect2 /I /E /K /X /O /H

Làm việc với ROBOcopy

Robocopy (Robust File Copy) Lệnh ROBOcopy cũng tương tự như Xcopy, nhưng robocopy có nhiều option phức tạp hơn

Cấu trúc lệnh

ROBOCOPY source destination [file [file]…] [options]

Các tùy chọn của robocopy( options)

help robocopy
Tùy chọn Mô tả
/s Copy thư mục con không bao gồm các thư mục rỗng.
/e Copy thư mục con  bao gồm các thư mục trống.
/lev: Copy chỉ N mức của cây thư mục nguồn.
/z Copy các tập tin trong chế độ khởi động lại.
/b Copy các tập tin trong chế độ sao lưu.
/zb Sử dụng chế độ khởi động lại. Nếu truy cập bị từ chối, tùy chọn này sử dụng chế độ sao lưu.
/efsraw Copy tất cả các tập tin được mã hóa ở chế độ EFS RAW
/copy: Chỉ định các thuộc tính tập tin được sao chép. Sau đây là các giá trị hợp lệ cho các tùy chọn này:
D Dữ liệu
A Thuộc tính
T Tem thời gian
S bảng điều khiển truy cập NTFS (ACL)
O thông tin cá nhân
U thông tin kiểm toán
The default value for CopyFlags is DAT (data, attributes, and time stamps).
/dcopy:T Copy trực tiếp các tem thời gian.
/sec Copy tệp tin kèm theo bảo mật (tương đương với /copy:DAT).
/copyall Copy tất cả thông tin của tệp tin (tương đương với /copy:DATSOU).
/nocopy Copy không kèm thông tin của tệp tin (hữu ích với /purge).
/secfix Sửa chữa tập tin bảo mật trên tất cả các tập tin, kể cả những tập tin đã bỏ qua.
/timfix Sửa chữa tập tin thời gian trên tất cả các tập tin, kể cả những tập tin đã bỏ qua.
/purge Xóa tập tin đích và các thư mục không còn tồn tại trong nguồn
/mir Sao chép một cây thư mục (tương đương với /e plus /purge).
/mov Di chuyển các tập tin, và xóa chúng từ nguồn sau khi đã copy.
/move Di chuyển các tập tin và thư mục, xóa chúng từ nguồn sau khi đã copy.
/a+:[RASHCNET] Bổ sung thêm các thuộc tính quy định cho tập tin sao chép.
/a-:[RASHCNET] Loại bỏ các thuộc tính xác định từ tập tin sao chép.
/create Tạo ra cây thư mục và các tập tin có độ dài bằng khôgn.
/fat Tạo ra các tập tin điểm đến bằng cách sử dụng 8.3 chiều dài ký tự tên tập tin FAT.
/256 Tắt hỗ trợ cho những đường dẫn dài (dài hơn 256 ký tự).
/mon: Theo dõi nguồn, và chạy lại khi có nhiều hon N thay đổi được phát hiện.
/mot: Theo dõi nguồn, và chạy lại trong M phút nếu thay đổi được phát hiện.
/rh:hhmm-hhmm Chỉ định thời gian chạy khi các lệnh copy được khởi động
/pf Kiểm tra thời gian chạy trên một tập tin cơ sở
/ipg:n Chỉ định khoảng cách giữa các gói tin tới băng thông miễn phí trên các đường truyền chậm.
/sl Copy đường dẫn tượng trưng thay vì mục tiêu.

Các tùy chọn tập tin chọn lọc :

Tùy chọn Mô tả
/a Chỉ copy các thuộc tính Archive.
/m Chỉ copy các thuộc tính Archive, và thiết lập lại các thuộc tính Archive
/ia:[RASHCNETO] Bao gồm những tập tin mà bất kỳ thuộc tính quy định được thiết lập.
/xa:[RASHCNETO] Không bao gồm các tập tin mà bất kỳ thuộc tính quy định được thiết lập.
/xf [ …] Không bao gồm các tập tin phù hợp với tên quy định hoặc đường dẫn. Lưu ý rằng tên có thể bao gồm các ký tự đại diện (*).
/xd [ …] Không bao gồm các cây thư mục phù hợp với với tên quy định và đường dẫn.
/xct Không bao gồm các tập tin đã thay đổi.
/xn Không bao gồm các tập tin mới
/xo Không bao gồm các tập tin cũ
/xx Không bao gồm các tập tin và cây thư mục được bổ sung
/xl Không bao gồm các tập tin và cây thư mục “lonely”
/is Bao gồm các tập tin giống nhau
/it Bao gồm các tập tin đã được tinh chỉnh
/max: Chỉ ra kích thước lớn nhất của tập tin (không bao gồm tập tin lớn hơn N bytes).
/min: Chỉ ra kích thước nhỏ nhất của tập tin (không bao gồm tập tin nhỏ hơn N bytes).
/maxage: Chỉ ra độ tuổi lớn nhất của tập tin (không bao gồm tập tin cũ hơn N ngày).
/minage: Chỉ ra độ tuổi nhỏ nhất của tập tin (không bao gồm tập tin mới hơn N ngày).
/maxlad: Chỉ ra tối đa kể từ ngày truy cập cuối cùng (không bao gồm các tập tin không được sử dụng từ khi N).
/minlad: Chỉ ra tối thiểu kể từ ngày truy cập cuối cùng (không bao gồm các tập tin được sử dụng từ khi N) Nếu N nhỏ hơn 1900, N chỉ ra số ngày. Nếu không, N chỉ ra ngày với định dạng YYYYMMDD.
/xj Không bao gồm các điểm giao nhau, thường bao gồm theo mặc định.
/fft Giả định thời gian tập tin FAT (two-second precision).
/dst Compensates for one-hour DST time differences.
/xjd Không bao gồm các điểm giao nhau cho thư mục.
/xjf Không bao gồm các điểm giao nhau cho tập tin.

Các tùy chọn Retry

Tùy chọn Mô tả
/r: Chỉ định số lần thử lại nếu copy bị lỗi. Giá trị mặc định của N là 1,000,000
/w: Chỉ định thời gian đợi giữa các lần thử lại, trên giây. Giá trị mặc định của N là 30 (đợi 30s).
/reg Lưu các giá trị chỉ định trong các tùy chọn /r và /w thiết lập mặc định trong thanh ghi
/tbd Chỉ định rằng hệ thống sẽ chờ đợi cho tên chia sẻ được xác định (thử lại lỗi 67).

Các tùy chọn nhật ký

Tùy chọn Mô tả
/l Chỉ định các tập tin được liệt kê (và không được copy, xóa và tem thời gian).
/x Báo cáo tất cả các tập tin thêm, không chỉ là những tập tin được lựa chọn.
/v Tạo ra đầu ra chi tiết, và hiện tất cả các tập tin bỏ qua.
/ts Bao gồm các tem thời gian của tập tin nguồn trong đầu ra.
/fp Bao gồm đầy đủ tên các đường dẫn của các tập tin trong đầu ra.
/bytes In độ lớn, sử dụng bytes.
/ns Chỉ định rằng kích thước tập tin sẽ không được lưu nhật ký.
/nc Chỉ định rằng các phân lớp tập tin không được lưu nhật ký.
/nfl Chỉ định rằng các tên tập tin sẽ không được lưu nhật ký.
/ndl Chỉ định rằng các tên thư mục sẽ không được lưu nhật ký.
/np Chỉ định rằng tiến trình của các hoạt động copy (số lượng các tập tin hoặc thư mục được copy cho đến nay) sẽ không được hiển thị.
/eta Cho thấy thời gian dự kiến (ETA) của các tập tin copy.
/log: Viết các trạng thái đầu ra cho tập tin nhật ký (ghi chèn lên các tập tin nhật ký đã tồn tại).
/log+: Viết các trạng thái đầu ra cho tập tin nhật ký (appends the output to the existing log file).
/unicode Hiện trạng thái đầu ra như một văn bản Unicode.
/unilog: Viết trạng thái đầu ra tới tập tin nhật ký như văn bản Unicode (ghi chèn lên tập tin nhật ký đã tồn tại).
/unilog+: Viết trạng thái đầu ra tới tập tin nhật ký như văn bản Unicode (gắn thêm vào tập tin nhật ký đã tồn tại).
/tee Viết trạng thái đầu ra tới giao diện điều khiển của window, giống như các tập tin nhật ký.
/njh Chỉ định rằng không có tiêu đề công việc.
/njs Chỉ định rằng không có tổng hợp công việc.

Tùy chọn Job

Tùy chọn Mô tả
/job: Chỉ định rằng các thông số sẽ được bắt nguồn từ các tập tin công việc được đặt tên.
/save: Chỉ định rằng các thông số được lưu dưới tên tập tin làm việc.
/quit Thoát sau khi xử lý dòng lệnh (để xem các thông số).
/nodd Chỉ ra rằng không có thư mục đích đã được quy định cụ thể.
/if Bao gồm các tập tin đã chỉ định

vậy là mình đã giới thiệu xong về xcopy và robocopy, nếu bạn là một người quản trị chắc chắc 2 lệnh trên sẽ hỗ trợ rất nhiều trong công việc của các bạn.

Leave a Comment