Hướng dẫn tạo users domain hàng loạt bằng Powershell trên windows server 2012 r2

//

Hướng dẫn tạo users domain hàng loạt trên windows server 2012 r2

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo OUs và Groups hàng loạt bằng scripts, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo user hàng loạt.

Chuẩn bị:

1 file danh sách người dùng như dưới đây.

danh sach user

xong lưu lại file với định dạng .cvs

tiếp theo tạo một file PowerShell scripts như dưới đây:

scripts create users

Sử dụng lệnh New-ADUser để tạo user trong Active Directory

Ở đây mình sẽ dùng lệnh New-ADUser, để sử dụng lệnh này chúng ta phải cài đặt RSAT và enable Active Directory Module for Windows PowerShell

Sau khi cài đặt xong chúng ta sẽ thử tạo một user thông qua New-ADUser

Mở powershell lên và chạy lệnh sau:

Import-Module activedirectory

tạo thử user: testuser1

New-ADUser testuser1

Nếu không báo lỗi gì và vào kiểm tra có testuser1 là ok

Các bạn có thể xem thông tin chi tiết lệnh: New-ADUser để hiểu rõ các trường bằng lệnh sau:

Get-Command New-ADUser –Syntax

Tạo users domain hàng loạt trên windows server 2012 r2

sau khi chuẩn bị xong 2 file trên các bạn mở powershell lên

đi tới thư mục chứ file CreateUsers.ps1 và chạy file này.

Nếu không có thông báo lỗi là ok. Các bạn vào kiểm tra kết quả nhé

Chúc các bạn thành công.

Leave a Comment