Hướng dẫn cài đặt Exchange server 2013 SP1

//

Hướng dẫn cài đặt Exchange server 2013 SP1

Microsoft Exchange Server là phần mềm máy chủ thư điện tử được phát triển bởi Microsoft. Đây là chương trình máy chủ chạy trên Windows Server

Exchange 2013 gồm có 3 role:

  1. Mailbox server role
  2. Client Access server role
  3. Edge Transport server role.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Exchange server 2013 SP1

Hướng dẫn cài đặt Exchange server 2013 SP1

Trước khi cài đặt Exchange chúng ta cần xây dựng trước một máy chủ Active Directory, ở đây mình sẽ không nói vấn đề này, mình chỉ hướng dẫn các bước thực hiện cài đặt máy chủ mail server exchange server 2013

Trong hướng dẫn này mình chỉ thực hiện cài đặt exchange server 2013 trên 1 server duy nhất, đối với hệ thống thực tế chúng ta sẽ sử dụng nhiều server như theo khuyến nghị của microsoft

Với Edge Transport server role phải cài đặt trên một server riêng

Bước 1: Cài đặt các features cần thiết

Update windows server

install NET Framework 4.5

Tiếp chúng ta mở PowerShell với quyền admin( run as administrator) và chạy các lệnh sau:

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

Tiếp

Import-Module ServerManager

Tiếp

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-
Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, Web-
Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth,
Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-
Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-
Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-
Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-
Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

Sau khi hoàn thành các bạn sẽ đươc yêu cầu khởi động lại server, các bạn tiến hành khởi động lại server

Bước 2: Cài đặt Unified Communications Managed API 4.0 Runtime

– install Unified Communications Managed API 4.0 Runtime

 Unified Communications Managed API 4.0 Runtime

Bước 3: Preparing Active Directory

Mở PowerShell và chạy lệnh sau:

.\setup /Preparead /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /OrganizationName:[Enter Exchange Org Name]

Preparing Active Directory

Lưu ý: nếu đã có một Exchange Organization – thì Remove /OrganizationName Parameter

Step 4: Preparing Schema, domain

Mở Windows PowerShell và chạy lệnh

.\setup /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Preparing Schema

Tiếp tục chạy lệnh

.\setup /Preparedomain /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Preparing Domain

chú ý: nếu là cài đặt exchange cho miền con ( child domain) thì thay bằng lệnh sau:

.\setup /Preparealldomains /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Bước 5: install exchange server 2013 SP1

OK Tiếp theo chúng ta chạy file cài đặt Exchange 2013

Thực hiện theo bên dưới

 Hướng dẫn cài đặt Exchange server 2013 SP1

Chọn next và đồng ý với thoả thuận cấp phép

Hướng dẫn cài đặt Exchange server 2013 SP1

 

Tiếp tục

Hướng dẫn cài đặt Exchange server 2013 SP1

Chọn Role

Hướng dẫn cài đặt Exchange server 2013 SP1

Tiếp

Hướng dẫn cài đặt Exchange server 2013 SP1

Tiếp theo chọn next

Ở bước này các bạn đã thiết lập Ex Org ở bước 3, nó sẽ tự động thiết lập theo

Hướng dẫn cài đặt Exchange server 2013 SP1

 

Hướng dẫn cài đặt Exchange server 2013 SP1

Chọn install và đợi quá trình cài đặt hoàn thành.

Hướng dẫn cài đặt Exchange server 2013 SP1

Chọn Launch EAC….. và nhấp vào Finish

Nhập thông tin đăng nhập admin. Bạn cũng có thể mở Exchange Admin Center bằng cách duyệt qua liên kết https://localhost/ecp trong trình duyệt của chính Exchange Server.

Để kiểm tra bản build Exchange 2013 hiện tại, hãy nhập cmdlet sau trong Exchange Management Shell.

[PS] C:\Windows\System32>Get-ExchangeServer | fl name,edition,admindisplayversion

Các bạn có thể download bộ cài đặt Exchange server 2013 tại đây

Leave a Comment