WINDOWS

scripts create users

Hướng dẫn tạo users domain hàng loạt bằng Powershell trên windows server 2012 r2

Hướng dẫn tạo users domain hàng loạt trên windows server 2012 r2 … Read more