Hướng dẫn tạo USB boot cài win nhiều phiên bản

Hướng dẫn tạo USB boot cài win nhiều phiên bản (win 7, win 10, linux)

Hướng dẫn tạo USB boot cài win nhiều phiên bản (win 7, win 10, linux) USB boot USB boot là tên gọi chung của một chiếc USB có chứ năng boot trực tiếp vào USB giống như khi chúng ta boot vào HDH của ổ cứng, USB boot có thể chứa bộ cài windows hoặc …

Hướng dẫn tạo USB boot cài win nhiều phiên bản (win 7, win 10, linux) Read More »